Vyznání víry ve Společenství Křesťanů Sobotního Dne


1. Písmo svaté
Písma svatá - Starého a Nového zákona (kanonické knihy) jsou inspirovány Bohem, jsou jedinou autoritou pravdy a víry a jsou dostačující ke spasení.

Dt 4:2
Žalm 12:7
Př 30:6
J 5:39
2.Pt 1:21
2.Tm 3:16
J 17:17
 
 


2. Bůh Otec
Bůh Otec je nejvyšší duchovní bytost, stvořitel a vládce celého vesmíru, Bůh i Otec Pána Ježíše Krista. Základem jeho vlády je:

Láska,   Pravda,   Spravedlnost,   Milosrdenství.

Dt 6:4
1.Tm 1:17
1.Tm 6:16
J 3:16
Žalm 19:2-3
J 4:24
1.J 4:8
 
 


3. Ježíš Kristus
Ježíš Kristus je jednorozený syn Boží zrozený z Boha Otce, a Spasitel světa. Z vůle Boha Otce přišel na Zem v lidském těle, aby svou obětí smířil padlého člověka s Bohem a vykoupil lidstvo z věčné smrti.

Po svém zmrtvýchvstání se posadil po pravici svého Otce v nebesích. Až se naplní čas určený Bohem, znovu přijde ve veliké moci a slávě, aby vzal do svého království ty, kteří jej přijali jako svého Spasitele a Pána.

Žalm 2:7
Žd 1:3, 5    
J 1:1, 14    
Mt 1:16, 21-23    
Sk 4:12
Ř 5:10-11
1.K 15:22-23
Sk 5:30-31
 


4. Duch svatý
Duch svatý je moc, která vychází z Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Podle Božího slibu byl v plnosti seslán v apoštolské době - o letnicích. Zůstane na Zemi až do druhého příchodu Pána Ježíše Krista.

Duch svatý je zástupcem Kristovým na Zemi. Bůh Otec a Ježíš Kristus prostřednictvím ducha svatého udržují obecenství se svým lidem.

1J 2:28
Sk 2:1-4
L 24:49
J 14:16-18
J 15:26
J 16:8, 13-14 
Ř 8:9
Sk 2:16-17
Mt 28:20
Ga 4:6
 
 


5. Spasení z milosti
Spasení je nezasloužený Boží dar z Boží milosti. Spasení bylo dokonáno v oběti Pána Ježíše Krista. Spasení dosahujeme vírou a pokáním.

Ef 2:8-9
Ř 6:23
J 3:16
Ř 5:10
Sk 2:38
 


6. Přikázání
Křesťané sobotního dne považují za důležité zachovávat všechna přikázání desatera, včetně čtvrtého přikázání, podle něhož sedmý den týdne - sobota, je dnem Páně.

Boží přikázání jsou obsažena ve dvou největších přikázáních Zákona:

„Milovati Boha nade vše a bližního jako sebe sama."

Zachováváním Božích přikázání vyjadřujeme lásku k Bohu, k Pánu Ježíši Kristu a ke svým bližním.

Ex 20:1-17
Mt 5:17
J 14:15, 21   
Mt 22:37-40
Jk 2:10-11
1.J 5:2-3
Ř 13:9-10
J 14:23-24
Ř 7:12


7. Obřady
a) Křest
Křesťané sobotního dne křtí zásadně dospělé osoby (úplným ponořením do vody). Děje se tak po seznámení s biblickými zásadami, na podkladě víry a svobodného rozhodnutí křtěné osoby.

Mt 28:19
Ř 6:3-4
Ko 2:12
J 3:5
 
 
b) Večeře Páně
Večeře Páně je památkou smrti Pána Ježíše Krista. Při večeři Páně přijímáme nekvašený chléb a víno jako symboly těla a krve Pána Ježíše Krista. Tomu předchází umývání nohou.

Mt 26:26-28
J 6:51
1.K 11:23-25
J 13:1-17