Věrouka

Vyznání víry ve Společenství Křesťanů Sobotního Dne

1. Písmo svaté

Písma svatá – Starého a Nového zákona (kanonické knihy) jsou inspirovány Bohem, jsou jedinou autoritou pravdy a víry a jsou dostačující ke spasení.

• Dt 4:2• Žalm 12:7• Př 30:6• J 5:39• 2.Pt 1:21• 2.Tm 3:16• J 17:17  

2. Bůh Otec

Bůh Otec je nejvyšší duchovní bytost, stvořitel a vládce celého vesmíru, Bůh i Otec Pána Ježíše Krista. Základem jeho vlády je:

Láska,   Pravda,   Spravedlnost,   Milosrdenství.

• Dt 6:4• 1.Tm 1:17• 1.Tm 6:16• J 3:16• Žalm 19:2-3• J 4:24• 1.J 4:8  

3. Ježíš Kristus

Ježíš Kristus je jednorozený syn Boží zrozený z Boha Otce, a Spasitel světa. Z vůle Boha Otce přišel na Zem v lidském těle, aby svou obětí smířil padlého člověka s Bohem a vykoupil lidstvo z věčné smrti.

Po svém zmrtvýchvstání se posadil po pravici svého Otce v nebesích. Až se naplní čas určený Bohem, znovu přijde ve veliké moci a slávě, aby vzal do svého království ty, kteří jej přijali jako svého Spasitele a Pána.

• Žalm 2:7• Žd 1:3, 5    • J 1:1, 14    • Mt 1:16, 21-23    • Sk 4:12• Ř 5:10-11• 1.K 15:22-23• Sk 5:30-31 

4. Duch svatý

Duch svatý je moc, která vychází z Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Podle Božího slibu byl v plnosti seslán v apoštolské době – o letnicích. Zůstane na Zemi až do druhého příchodu Pána Ježíše Krista.

Duch svatý je zástupcem Kristovým na Zemi. Bůh Otec a Ježíš Kristus prostřednictvím ducha svatého udržují obecenství se svým lidem.

• 1J 2:28• Sk 2:1-4• L 24:49• J 14:16-18• J 15:26• J 16:8, 13-14 • Ř 8:9• Sk 2:16-17• Mt 28:20• Ga 4:6  

5. Spasení z milosti

Spasení je nezasloužený Boží dar z Boží milosti. Spasení bylo dokonáno v oběti Pána Ježíše Krista. Spasení dosahujeme vírou a pokáním.

• Ef 2:8-9• Ř 6:23• J 3:16• Ř 5:10• Sk 2:38 

6. Přikázání

Křesťané sobotního dne považují za důležité zachovávat všechna přikázání desatera, včetně čtvrtého přikázání, podle něhož sedmý den týdne – sobota, je dnem Páně.

Boží přikázání jsou obsažena ve dvou největších přikázáních Zákona:

„Milovati Boha nade vše a bližního jako sebe sama.“

Zachováváním Božích přikázání vyjadřujeme lásku k Bohu, k Pánu Ježíši Kristu a ke svým bližním.

• Ex 20:1-17• Mt 5:17• J 14:15, 21   • Mt 22:37-40• Jk 2:10-11• 1.J 5:2-3• Ř 13:9-10• J 14:23-24• Ř 7:12

7. Obřady

a) Křest

Křesťané sobotního dne křtí zásadně dospělé osoby (úplným ponořením do vody). Děje se tak po seznámení s biblickými zásadami, na podkladě víry a svobodného rozhodnutí křtěné osoby.

• Mt 28:19• Ř 6:3-4• Ko 2:12• J 3:5  

b) Večeře Páně

Večeře Páně je památkou smrti Pána Ježíše Krista. Při večeři Páně přijímáme nekvašený chléb a víno jako symboly těla a krve Pána Ježíše Krista. Tomu předchází umývání nohou.

• Mt 26:26-28• J 6:51• 1.K 11:23-25• J 13:1-17