Kdo jsme

Slovo Křesťané vyjadřuje – patřící Kristu
Usilujeme navázat na vzor prvotního apoštolského křesťanství, a to ve víře i v životě. Přijali jsme biblické zásady víry opírající se pouze o Písmo Svaté, které uznáváme za spolehlivý pramen Božího zjevení. Přijali jsme, a vyzná- váme pouze to učení, o kterém si myslíme, že je ukázané v Božím slově a ve vzoru prvních křesťanů.
Věříme, že opravdu patříme Ježíši Kristu, čímž rozumíme následovat Ho ve všem a setrvávat s Nim v živém společenství. Osobní setkání s Bohem skrze Ježíše Krista a osobní pocítění víry si ceníme jako nejvyšší křesťanskou hodnotu. Proto velký důraz klademe na znovuzrození, které shodně se slovy Pana Ježíše, je základní podmínkou spasení ( Jan 3,1-7 ), a které „provede“ hlubokou přeměnu srdce, charakteru a života člověka.

Křesťané světící sobotu
Pro většinu křesťanů je svatým dnem neděle, uznávána za sedmý den týdne. Málokdo ale ví, že skutečným sedmým dnem týdne, pravdivým svatým dnem je sobota! To byl ten den, v kterým sám Bůh odpočinul po dokončení svého stvořitelského díla, den který požehnal a posvětil ( 1Moj 2,2.3 ): „Pamatuj na sobotní den odpočinku, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci. ale sedmý den je dnem odpočinku Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj služebník ani tvá služka, tvé dobytče ani cizinec v tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.“ (2 Moj 20,8-11 )
Lidé znající Boha, od počátku zachovávali sobotní den. Zachovával ho rovněž Starozákonní lid Boží – Izrael. Příchod Božího Syna na svět v této věci nic nezměnilo. Sám Ježíš prohlásil: „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se všechny ty věci stanou“ ( Mat 5,17-19 ) I On zachovával Boží přikázání, světil sobotní den ( Luk 4,16-21 ), i když byl „Pánem soboty“ ( Mar 2,28 ). Stejnou cestou Ježíše Krista se věrně ubírali Apoštolové i celá Křesťanská církev v počátcích svého vzniku.